Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi
Szukaj w tym dziale:

 

OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE I ICH KOMPETENCJE


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Iwona Pawlus

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się w:
Złotoryi przy ul. B. Chrobrego 1
Tel. 76 87 83 429 fax 76 87 83 265
e-mail: mops_zlotoryja@wp.pl

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Złotoryi kieruje Dyrektor. Dyrektor reprezentuje Ośrodek na zewnątrz, a ponadto:

 1. organizuje pracę Ośrodka i sprawuje nadzór nad realizacją zadań przez pracowników;
 2. odpowiada za prawidłowe sporządzanie planów dochodów i wydatków oraz za realizację tego planu;
 3. zarządza powierzonym majątkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza;
 4. wykonuje wobec pracowników czynności z zakresu prawa pracy;
 5. na podstawie upoważnień udzielonych przez Burmistrza Miasta wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu:
  -pomocy społecznej (Zarządzenie Nr 0050.151.2017  Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 27.04.2017)
  -dodatków mieszkaniowych (Zarządzenie Nr 0050.141.2017  Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 27.04.2017)
  -świadczeń rodzinnych (Zarządzenie Nr 0050.137.2017 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 27.04.2017)
  -w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Zarządzenie Nr 0050.144.2017 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 27.04.2017)
  -potwierdzanie prawa do świadczenia opieki zdrowotnej w trybie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Zarządzenie nr 0050.162.2017 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 27.04.2017).
 6. na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Złotoryja podejmuje działania wobec dłużników alimentacyjnych prowadzi postępowania i wydaje w tych sprawach decyzje (Zarządzenie Nr 0050.145.2017 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 27.04.2017).
 7. na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Miasta Złotoryja przekazuje informacje gospodarcze do Biur Informacji Gospodarczej zgodnie z zasadami  wynikającymi z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Zarządzenie Nr 0050.146.2017 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 27.04.2017).
 8. na podstawie Uchwały Nr 0007.XXV.141.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20.12.2012 prowadzi postępowania w sprawach pomocy materialnej o charakterze socjalnym o których mowa w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja.
 9. na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Złotoryja prowadzi postępowania w sprawach z zakresu wspierania rodziny (Zarządzenie Nr 0050.152.2017 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 27.04.2017).
 10. na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Złotoryja ustanawia rodziny wspierające lub zawiera i rozwiązuje umowy określające zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy (Zarządzenie Nr 0050.153.2017 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 27.04.2017).
 11. na podstawie uchwały Nr 0007.XXXV.204.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 18.12.2013 załatwia indywidualne sprawy z zakresu administracji publicznej - postępowanie i wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.
 12. na podstawie upoważnienia  Burmistrza Miasta Złotoryja prowadzi postępowania w sprawach zasiłków dla opiekunów i wydawania w tych sprawach decyzji (Zarządzenie Nr 0050.154.2017  z  dnia 27.04.2017).
 13. na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Złotoryja realizuje zadania wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Zarządzenie Nr 0050.149.2017 z dnia 27.04.2017) .
 14. na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Złotoryja prowadzi postępowania w sprawach świadczeń wychowawczycha także wydaje w tych sprawach decyzję (Zarządzenie Nr 0050.136.2017 z dnia 27.04.2017).
 15. na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Złotoryja prowadzi postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia z ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży  i rodzin "Za życiem" (Zarządzenie Nr 0050.157.2017 z dnia 27.04.2017).
 16. na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Złotoryja prowadzi postępowania w sprawie świadczenia "Dobry start" (Zarządzenie Nr 0050.121.2018 z dnia 20.06.2018).

Podczas nieobecności dyrektora Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje Zastępca Dyrektora - w pełnym zakresie zadań, ponosząc odpowiedzialność za ich realizację.


Dyrektor Ośrodka wykonuje swoje funkcje przy pomocy Zastępcy Dyrektora.
 

Zastępca Dyrektora Pani Barbara Kuczyńska  nadzoruje działalność komórek  organizacyjnych ośrodka zgodnie z podziałem kompetencji ustalonym przez Dyrektora:
nadzór nad pracą Działu Organizacyjno-Administracyjnego, Sekcją Świadczeń Rodzinnych i Środowiskowego Domu Samopomocy.

 

Funkcję Głównego Księgowego pełni Pani Danuta Świrska, która ma powierzone obowiązki w zakresie prowadzenia rachunkowości Ośrodka, dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz nadzór i koordynację nad pracą Sekcji Finansowo – Księgowej.

Funckję Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej pełni Pani  Marta Piędel. Do zadań kierownika Działu Pomocy Środowiskowej należy w szczególności organizowanie nadzorowanie i koordynowanie pracy pracowników socjalnych i sekcji świadczeń z zakresu pomocy społecznej.

Funkcję Kierownika Działu Usług Opiekuńczych pełni Pani Agata Kozajda. Do zadań kierownika Działu Usług Opiekuńczych należy organizowanie, nadzorowanie i koordynowanie świadczonych przez opiekunki oraz pielęgniarki zatrudnione w Ośrodku usług opiekuńczych, oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzniami psychicznymi, oraz organizowanie działalności Klubu Seniora.

Funkcję Kierownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych pełni Pani Sylwia Maliszewska i jest odpowiedzialna za koordynację i prowadzenie spraw z zakresu świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,  postępowań w sprawach zasiłków dla opiekunów, postępowań w sprawie świadczeń wychowawczych i postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" i postępowań w sprawie świadczenia "Dobry start".

Funkcję Kierownika Działu Organizacyjno-Administracyjnego pełni Pani Barbara Dubowska odpowiedzialny jest  za koordynację i prawidłowe wykonywanie zadań przez pracowników działu a w szczególności za administrowanie budynkiem oraz mieniem ruchomym, zamówienia publiczne, dodatki mieszkaniowe, zryczałtowane dodatki energetyczne, funkcjonowanie kuchni oraz prowadzenie spraw związanych z  pomocą materialną o charakterze socjalnym (stypendia szkolne, zasiłki szkolne) dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja.

Funkcję Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy pełni Pani Agata Kaczmarek. Jest odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie ŚDS.