Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi
Szukaj w tym dziale:

 

 

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTORYI


Preambuła

Celem wprowadzenia Kodeksu Etycznego Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi jest uzyskanie wysokiego poziomu wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników Ośrodka dla mieszkańców miasta Złotoryja. Kodeks stanowi zbiór wartości i zasad, którymi kierują się pracownicy Ośrodka zarówno w miejscu pracy jak i poza nim.

Postanowienia ogólne

§1

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1. Kodeksie -     należy przez to rozumieć Kodeks Etyczny Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi,

2. Pracownik -   należy przez to rozumieć pracownika zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi,

3. Dyrektor -       należy przez to rozumieć Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi,

4. Ośrodek -      należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi.


Wartości i zasady szczególne

§2

1. Pracownik starannie i rzetelnie wykonuje obowiązki służbowe, wykazuje zaangażowanie w sprawy Ośrodka, dążąc do osiągnięcia najlepszych rezultatów wykonywanej pracy.  Nie podejmuje żadnych prac ani zajęć, które kolidują z obowiązkami służbowymi.

2. Pracownika powinna cechować wysoka kultura osobista, estetyczny wygląd, życzliwość i otwartość a także umiejętność nawiązywania z klientem kontaktu w sposób nie budzący niezadowolenia i agresji zgodnie z zasadą poszanowania godności każdego człowieka i jego prawa do samostanowienia.

3. Pracownik podejmuje decyzje w sposób bezstronny, oceniając sprawy osób znajdujących się w takiej samej sytuacji faktycznej i prawnej zgodnie z obowiązującą zasadą równości wobec prawa.  W swoich działaniach nie dyskryminuje osób ze względu na ich płeć, niepełnosprawność czy przekonania polityczne czy religijne.

4. Pracownik wykazuje dbałość o podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych. 

5. Pracownik w kontakcie z klientem udziela fachowych porad i informacji w sposób zrozumiały i jasny dla klienta, służy mu swoją pomocą i wiedzą w sprawach trudnych.

6. Pracownik załatwia sprawy bezzwłocznie dochowując ustawowych terminów.

7. Pracownik nie uchyla się od podjęcia odpowiedzialności za swoje słowa, decyzje  i działania, poddaje się wszelkim formom kontroli wewnętrznej i zewnętrznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Pracownik ujawnia wszelkie sytuacje, w których interes prywatny koliduje z interesem publicznym, nie podejmuje żadnych działań w Ośrodku i poza nim, które mogłyby rodzić podejrzenie osiągnięcia korzyści osobistych lub materialnych, bądź używania swoich wpływów w prywatnym interesie.

9. Pracownik podejmuje swoje działania w sposób jawny. Poufność obowiązuje  w zakresie określonym przepisami prawa. 

10. Pracownik chętnie dzieli się doświadczeniem zawodowym ze współpracownikami oraz wykazuje lojalność wobec nich i przełożonych.

11. Pracownik zachowuje się godnie w miejscu pracy i poza nim.
 

Przestrzeganie kodeksu

§3

 1. Każdy pracownik zobowiązany jest do przestrzegania norm zawartych w Kodeksie.

2. Normy Kodeksu naruszają pracownicy, którzy wskutek postępowania, zarówno w miejscu pracy jak i poza nimi ryzykują utratę zaufania niezbędnego przy wykonywaniu zadań publicznych.

3. Prawo zgłaszania naruszeń Kodeksu przez pracownika ma każdy klient Ośrodka, który był świadkiem takiego naruszenia.

4. Każdy z pracowników ma obowiązek reagowania na łamanie zasad określonych w Kodeksie, informując o tym swojego przełożonego, a w przypadku braku jego reakcji Dyrektora.

5. Zabrania się podejmowania wobec kogokolwiek działań odwetowych za zgłoszenie w dobrej wierze przypadków łamania Kodeksu.

6. Wszelkie skargi, zarzuty i uwagi klientów, pracowników i przełożonych na postępowanie pracownika niezgodnego z przepisami Kodeksu składane są do Dyrektora, który wszczyna odpowiednie czynności w celu stwierdzenia odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej określonej w Kodeksie Pracy.

Monitorowanie Kodeksu

§4

 1.Monitorowaniem Kodeksu zajmuje się Komisja Etyki powołana zarządzeniem Dyrektora.

2. Monitorowanie Kodeksu odbywa się w miarę potrzeb, przynajmniej raz w roku

3. Komisja analizuje zarzuty, skargi i uwagi zgłoszone Dyrektorowi w sprawach nieetycznego zachowania pracowników, a także przeprowadzone postępowania w tych sprawach. Rozpatruje także propozycje zmian Kodeksu, które mogą być przedstawione na piśmie przez grupę co najmniej pięciu pracowników.

4. W wyniku przeprowadzonych analiz Komisja opracowuje ewentualne zmiany
w Kodeksie i przedstawia je Dyrektorowi.


5. Zmiana Kodeksu może nastąpić w drodze zarządzenia Dyrektora.

 

Postanowienia końcowe

 Pracownicy zobowiązani są do zapoznania się z postanowieniami Kodeksu i jego przestrzegania.