Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi
Szukaj w tym dziale:

ZADANIA POMOCY SPOŁECZNEJ REALIZOWANE PRZEZ OŚRODEK


Zadania w zakresie pomocy społecznej , rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb postępowania w  zakresie pomocy społecznej reguluje  ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o  pomocy  społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 roku  poz. 1508 ze zm ).

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • trudności integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej  status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

 • osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie:

- zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na  pobyt rezydenta  długoterminowego UE, zezwolenia na pobyt czasowy lub w   związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

- zgody ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego,

- mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stron umowy o Europejskim Obszarze  Gospodarczym  lub  Konfederacji   Szwajcarskiej  oraz  członkom  ich  rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 roku o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw  członkowskich Unii europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1525 oraz z 2015 r. poz. 1274) posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej nie przysługuje osobie odbywającej karę pozbawienia wolności. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się  prawo  do  świadczeń z pomocy społecznej i za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń.

Świadczeniami z pomocy społecznej realizowanymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej są:

 • świadczenia pieniężne: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy,
 • świadczenia niepieniężne: praca socjalna, składki na ubezpieczenia zdrowotne, składki na ubezpieczenia społeczne, pomoc rzeczową, sprawienie pogrzebu, schronienie, posiłek, niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania i ośrodku wsparcia, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, kierowanie do domów pomocy społecznej.

Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być udzielana z urzędu.

Wnioski należy składać w siedzibie Ośrodka (sekretariat). W sprawach nagłych przyjmowane są zgłoszenia telefoniczne (nr telefonu 76 87 83 429).

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł,
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł,
 • rodzinie, której  dochód  nie  przekracza  sumy  kwot  kryterium  dochodowego  na  osobę w rodzinie.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszony o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenie społeczne określone w odrębnych przepisach,
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Szczegółowy sposób ustalania dochodu osoby/rodziny określony jest w ustawie o pomocy społecznej.

Od stycznia 2019 r. w Ośrodku realizowany jest wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 2023 poprzez udzielanie świadczeń w formie:

 • pokrycia kosztów:

- posiłków (obiadów)  w żłobku i przedszkolach,

- posiłków (obiadów) w szkołach,

- posiłków jednodaniowych wydawanych w Klubie „Emaus” i Środowiskowym Domu Samopomocy,

- posiłków (obiadów) z dowozem do miejsca zamieszkania,

 • świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Decyzje w sprawie uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej z upoważnienia Burmistrza Miasta Złotoryja wydaje Dyrektor Ośrodka, z-ca Dyrektora Ośrodka.

Powyższa pomoc przyznawana jest nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego.

Osobom samotnym, starszym, chorym i niepełnosprawnym, które nie są w stanie zabezpieczyć  swych  potrzeb  życiowych we własnym  zakresie, udzielane jest wsparcie w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych w miejscu zamieszkania .

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi  opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania określa uchwała Nr 0007.XIII.70.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 listopada 2011 roku.

Od 1 marca 2021 r. pełny koszt 1 godziny usług opiekuńczych wynosi 31,27 zł.
Od 1 stycznia 2021 r. pełny koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosi 56 zł.

W Ośrodku prowadzona jest pomoc terapeutyczna dla osób i rodzin z problemem alkoholowym oraz ofiar przemocy w rodzinie. Zajęcia prowadzone są  w formie indywidualnej pracy psychoterapeutycznej z osobami i rodzinami  z problemem alkoholowym ( współuzależnionych ) oraz dotkniętych przemocą. Zajęcia prowadzone są przez specjalistę  z zakresu profilaktyki i terapii w siedzibie Ośrodka 2 razy w miesiącu od marca do lipca i od września do grudnia. W ramach zajęć terapeutycznych prowadzona jest także terapia rodzin. Udzielana jest pomoc psychologiczna dla osób i rodzin z problemem alkoholowym oraz ofiar przemocy w rodzinie.  Pomoc psychologiczna udzielana jest według zdiagnozowanych potrzeb. Dyżur psychologa jest 2 razy w miesiącu od marca do lipca i od września do grudnia. Prowadzony jest Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie. Formy pomocy: konsultacje indywidualne, praca grupowa, rozpoznanie problemu. Punkt konsultacyjny czynny jest od marca do lipca i od września do grudnia.
 

            Osoby z terenu miasta Złotoryja zainteresowane uczestnictwem w wyżej wymienionych zajęciach mogą się zgłaszać osobiście do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi, ul. Chrobrego 1, w godzinach od 800 do 1500 lub umówić wizytę telefoniczną u pracownika ośrodka Pani Zofii Słomianej w godzinach 8.00-15.00 pod nr. telefonu 76 87 83 429.

            W Ośrodku zatrudnionych jest 8 pracowników socjalnych, którzy mogą przeprowadzać wywiady środowiskowe w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców.

Pracownicy socjalni przyjmują świadczeniobiorców w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi przy ul. B. Chrobrego 1 w dni robocze w godzinach od 800 do 1000.

W pozostałych godzinach przeprowadzają wywiady środowiskowe i świadczą pracę socjalną.


ZAŁĄCZNIKI:

- Uchwała Nr 0007.III.21.2018 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 20 grudnia  2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społęcznej w formie zasiłku celowego na zakup poziłku i żywniości oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

-Uchwała Nr 0007.XXXII.191.2013 Rady Miejskie w Złotoryi z dnia 26 września 2013 w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie oraz określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie pod warunkiem zwrotu część lub całości w ramach zadań własnych gminy

- Uchwała Nr 0007.XXVIII.169.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 marca 2013 w sprawie określenia zasad odpłatności za pobyt i korzystania z gorącego posiłku w Klubie Seniora działającym w ramach MOPS Złotoryja

- Uchwała Nr 0007.XIII.70.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 listopada 2011 r.