Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi
Szukaj w tym dziale:

 


 

            Zasady i tryb przyznawania , ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U.2019 poz.2133).  Rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych i wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 maja 2006 roku (Dz. U. Nr 84, poz. 585 i poz. 587).

Podstawą ubiegania się o dodatek mieszkaniowy jest złożenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi przy ul. B. Chrobrego 1 prawidłowo wypełnionego wniosku o dodatek mieszkaniowy. Wniosek winien być potwierdzony przez zarządcę lokalu. We wniosku  powinna być wypełniona deklaracja o dochodach członków rodziny za okres trzech ostatnich miesięcy  poprzedzających datę  złożenia  wniosku. Wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Złotoryi przy ul. B. Chrobrego 1 w dni robocze w godzinach od 800  do 1530 w Dziale Organizacyjno – Administracyjnym.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, które posiadają tytuł prawny  do zajmowanego lokalu, spełniają kryterium metrażowe i dochodowe. Łączne spełnienie tych warunków stanowi podstawę do przyznania dodatku mieszkaniowego.

TYTUŁY PRAWNE DO ZAJMOWANEGO LOKALU

Dodatek mieszkaniowy, na podstawie tylko jednego z wymienionych tytułów, przysługuje:

- najemcom oraz podjemcom lokali mieszkalnych;
- osobom   mieszkającym   w    lokalach    mieszkalnych    znajdujących    się   w   budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny
albo najem lokalu socjalnego.

DOCHODY UPRAWNIAJĄCE DO DODATKU MIESZKANIOWEGO

Za dochód – zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych – uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie  ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania,, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w  naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego oraz zapomogi pieniężnej o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przed emerytalne albo zasiłek przed emerytalny w 2007 roku, oraz świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. 

 

Przy  przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się kwotę najniższej emerytury  obowiązującą w dniu złożenia wniosku. Od 1 marca 2020 roku wynosi ona – 1200 zł, co stanowi podstawę do obliczenia kryterium dochodowego,  którym jest średni miesięczny dochód jednego członka gospodarstwa domowego.  Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka  gospodarstwa domowego  w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia  wniosku nie przekracza 175 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym ( 2100 zł) lub  125%  najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym ( 1500 zł), obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

NORMATYWNA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

Normatywna powierzchnia użytkowa w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa  domowego nie może przekraczać 35 m2 – dla 1 osoby, 40 m2 – dla 2 osób, 45 m2 – dla 3 osób, 55 m2 – dla 4 osób, 65 m2 – dla 5 osób, 70 m2 – dla 6 osób, a w  razie zamieszkiwania większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby   zwiększa   się  normatywna   powierzchnia   o 5 m2.  Normatywną powierzchnię zwiększa się o 15 m2 , jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na  wózku inwalidzkim  lub osoba niepełnosprawna, jeżeli jej niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Dodatek mieszkaniowy przysługuje także, gdy powierzchnia  użytkowa   lokalu   mieszkalnego   nie  przekracza normatywnej  powierzchni  o   więcej   niż   30%  albo   50%  pod   warunkiem,  że  udział  powierzchni  pokoi  i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Ponowny wniosek o  dodatek mieszkaniowy powinien być złożony w szóstym miesiącu korzystania z dodatku.

Wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem nie może przekraczać 70%  wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu. Ryczałt przysługuje osobom, które w swoich lokalach nie posiadają centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody oraz instalacji gazu przewodowego.

Jeżeli osoby którym przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłacają na bieżąco należności za zajmowany lokal, na wniosek zarządcy lokalu, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, do czasu uregulowania zaległości w ustawowo określonym terminie. Gdy naliczony dodatek mieszkaniowy byłby niższy niż 2% kwoty najniższej emerytury (24 zł) w dniu wydania decyzji, dodatek mieszkaniowy nie przysługuje.

W celu weryfikacji danych zawartych we wnioskach o przyznanie tej formy pomocy, przepisy dopuszczają przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy. Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest przez pracownika socjalnego posiadającego upoważnienie Burmistrza Miasta Złotoryja. W trakcie wywiadu pracownik może żądać od wnioskodawcy  i innych członków gospodarstwa domowego złożenia, pod rygorem  odpowiedzialności karnej, oświadczenia o stanie majątkowym,   zawierającego   w  szczególności   dane  dotyczące  posiadanych  ruchomości i nieruchomości oraz zasobów pieniężnych. Odmowa złożenia takiego oświadczenia stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.

Decyzje w sprawie przyznania / odmowy dodatku mieszkaniowego z upoważnienia Burmistrza Miasta Złotoryja wydaje Dyrektor Ośrodka lub z-ca Dyrektora Ośrodka.


PLIKI DO POBRANIA:

- Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

- Załącznik 1 - Zaświadczenie

- Załącznik 2 - Oświadczenie