Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

Wnioski o dodatek osłonowy będą przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi w Sekcji Świadczeń Rodzinnych (II piętro pokój 21-22) od 18 stycznia 2022 r.  w dniach:
wtorek od 8:00 do 16:00
czwartek od 7:30 do 13:00
piątek od 7:30 do 13:00

Informacje można uzyskać pod nr. Tel. 768783429 wew. 5 lub 500 348 688

Wnioski można składać drogą elektroniczną. W przypadku drogi elektronicznej, wniosek należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wniosek o dodatek osłonowy - do pobrania 
Klauzula informacyjna - dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy plakat


 

Miejski Ośrodek  Pomocy Społecznej w Złotoryi, informuje o możliwości składania do 31 marca 2021 wniosków o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje osobom spełniającym łącznie poniższe warunki:

1) są najemcami lub podnajemcami lokali mieszkalnych i najmowały albo podnajmowały lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r.,

2) zostanie im przyznany dodatek mieszkaniowy,

3) średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w  2019 r.

4) nie przysługiwał im wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

 • Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się w przypadku umieszczenia przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy na wniosku o dodatek adnotacji „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”, zwanej dalej „adnotacją”. Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się na wniosek o dodatek z adnotacją złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021r.
 • Warunek, o którym mowa w pkt 1, uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy lokal mieszkalny najmowany w dniu składania wniosku o dodatek z adnotacją przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu jest innym lokalem mieszkalnym niż najmowany przez najemcę w dniu 14 marca 2020 r.

Do wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu poza dokumentami niezbędnymi do przyznania dodatku mieszkaniowego należy dołączyć:

 • Oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.
 • Oświadczenie o spełnianiu przez ubiegającego/ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu warunków. 
 • Dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłaconego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu
  - za miesiąc, w którym składany jest wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.
  - według stanu na dzień 14 marca 2020 r. (jeżeli czynsz ten jest niższy od czynszu opłacanego za miesiąc, w którym składany jest wniosek).

Istnieje również możliwość ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu z mocą wsteczną z tym, że jeżeli wysokość czynszu według stanu na dzień 14 marca 2020 r. jest niższa  od czynszu opłacanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc od którego ma być przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną należy dostarczyć dokumenty potwierdzające wysokość opłacanego czynszu według stanu na dzień 14 marca 2020 r.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 1842 z późn. zm.) znowelizowana ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 11).

Wnioski na kolejny okres są przyjmowane:
od dnia 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną
od dnia 1 kwietnia 2021 r. w formie tradycyjnej (papierowej)

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami :

-do dnia 30 kwietnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca 2021 r.

-od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 lipca 2021 r.

-od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 sierpnia 2021 r.

-od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 lipca 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 września 2021 r.

-od dnia 1 sierpnia 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października 2021 r.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 maja 2022 r.
Szczegółowe informacje dotyczące świadczenia wychowawczego można znaleźć na tej stronie w zakładce : Przedmiot działalności» Rodzina 500 Plus.


 

Plakat - przedstawia smartfon oraz bezpłatny numer telefonu infolini wsparcia dla kobietUruchomiono nową, bezpłatną infolinię wsparciową dla kobiet, prowadzoną przez Fundację Edukacji Społecznej.

Infolinia przeznaczona jest dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie i potrzebują rozmowy ze specjalistą dla dla znalezienia korzystnych rozwiązań w obszarze osobistym, rodzinnym i zawodowym.
Terapeuci Fundacji pełnią dyżury w poniedziałki (17.00 - 21.00) oraz czwartki (10.00 - 14.00) pod bezpłatnym numerem telefonu 800 909 444.


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi informuje, iż z dniem 12 października 2020r. wznawia swoją działalność dla interesantów.

Pracujemy codziennie, w dni robocze tj.:
- w poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godzinach od 7³⁰ do 15³⁰
- we wtorki od godziny 8⁰⁰ do 16⁰⁰

Z powodu zagrożenia koronawirusem (COVID-19) budynek Ośrodka nadal pozostaje zamknięty. Interesanci będą przyjmowani na parterze (przed wejściem do budynku) w okienku podawczym:
- pomoc społeczna w godzinach od 8⁰⁰ do 10⁰⁰
- pozostałe sprawy w godzinach od 7³⁰ do 15³⁰

Od 13 października 2020r. (wtorek) będą także wydawane posiłki dla potrzebujących w Klubie Parafialnym Emaus oraz gorące posiłki dowożone do miejsca zamieszkania.

Nadal prosimy o ograniczenie wizyt w Ośrodku i załatwianie wszelkich spraw poprzez kontakt telefoniczny pod numerem 76 87 83 429 ( fax 76 87 83 265), dostarczanie wymaganych dokumentów i zaświadczeń za pomocą poczty elektronicznej: mops@zlotoryja.pl  lub przez platformę usług elektronicznych e-PUAP.

Klientów prosimy o bezwzględne przestrzeganie procedur bezpieczeństwa:
- zachowanie dystansu społecznego- minimum 2 metry odległości,
- dezynfekcji rąk,
- noszenia maseczek ochronnych lub przyłbic,
- korzystania z własnego długopisu.


 

Uprzejmie informujemy, że od 5 października do 4 grudnia 2020 r. będzie prowadzona akcja bezpłatnego szczepienia ochronnego przeciw grypie dla seniorów (osób powyżej 60 roku życia, tj. urodzonych w 1960 r. lub wcześniej), będących mieszkańcami Złotoryi.

W celu zaszczepienia należy zarejestrować się telefonicznie nr tel. 697 384 599 lub bezpośrednio w Przychodni Rejonowej w Złotoryi ul. Kwiska 1 wejście D od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 12.00.

Szczepienie poprzedzone będzie lekarskim badaniem kwalifikacyjnym.

Szczepienia będą wykonywane w PUNKCIE SZCZEPIEŃ WEJŚCIE D w terminach:

 • poniedziałek            w godz. 12:00 – 15:00
 • wtorek                       w godz. 13:00 – 16:00
 • środa                          w godz. 13:00 – 16:00
 • czwartek                   w godz. 13:00 – 16:00
 • piątek                         w godz. 12:00 – 15:00

Liczba szczepień uzależniona będzie od dostępności szczepionek.

Szczepienia dla seniorów finansowane są ze środków budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja.

W razie pytań można kontaktować się także w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi, ul. B. Chrobrego 1, pod nr tel. 76 878 34 29 wew. 9 (informacji udziela p. Barbara  Dubowska).


 

KOMUNIKAT

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi informuje, że:  wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2020/2021 należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi przy ul. B.Chrobrego 1 w terminie od 1 września 2020r. do dnia  15 września 2020r., a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października 2020r. Złożenie wniosku po tych terminach wymaga zamieszczenia w treści wniosku uzasadnienia.

Wniosek o zasiłek szkolny składa się również w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Interesanci w sprawach stypendiów/zasiłków szkolnych przyjmowani są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi przy ul. Bolesława Chrobrego 1  w dniach roboczych:  wtorek  w godz. 8.00 – 16.00, w pozostałe dni od 7.30 – 15.30  w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym I p. pok.  Nr 10.

Wzór wniosku jest dostępny w siedzibie Ośrodka lub na stronie internetowej www.mops.zlotoryja.pl w zakładce „Druki do pobrania”.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie : 76 8783 429 wew. 9


 

W celu minimalizacji zagrożenia dla zdrowia publicznego związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, a także ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Państwa i pracowników naszego Ośrodka od 11 sierpnia br. obowiązują zapisy telefoniczne dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia „Dobry start”


 

BEZPIECZNE PROCEDURY OBSŁUGI KLIENTÓW !!!

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia „Dobry Start” ( 300 +) na nowy okres zasiłkowy, przyjmowane są od 1 sierpnia 2020 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi ul. B. Chrobrego 1 (pokój nr 21)
w dni robocze tj.:
- poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach od 8:00 do 13:00
- wtorek w godzinach od 8:00 do 17:00

W celu minimalizacji zagrożenia dla zdrowia publicznego związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, a także ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne klientów i pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi proszę o składanie wniosków o ustalenie prawa do w/w świadczeń za pośrednictwem kanałów internetowych:
- poprzez E-PUAP, EMP@TIA, PUE ZUS, SYSTEMY BANKOWE

Jednocześnie prosimy o ograniczenie wizyt w Ośrodku i załatwianie wszelkich spraw poprzez kontakt telefoniczny pod numerem 76 87 83 429, dostarczanie wymaganych dokumentów i zaświadczeń za pomocą poczty elektronicznej: mops@zlotoryja.pl lub przez platformę usług elektronicznych e-PUAP.

W ramach zachowania bezpiecznych procedur od 1 sierpnia 2020r. w wyznaczonych dniach i godzinach do budynku Ośrodka będzie mogło wejść maksymalnie 6 osób ( 2 osoby II piętro, 4 osoby korytarz I piętro ) z uwzględnieniem 2 metrowej odległości. Osoby przebywające na terenie urzędu zobowiązane są do dezynfekcji rąk, noszenia maseczek ochronnych lub przyłbic, korzystania z własnego długopisu.

Wymagane dokumenty do wnioskowanych świadczeń - klienci powinni dostarczać w postaci kserokopii . Dokumenty nie będą w Ośrodku kserowane!

WNIOSKI O PRZYZNANIE ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO BĘDĄ PRZYJMOWANE POZA KOLEJNOŚCIĄ.

Druki wniosków wraz z załącznikami można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi, ul. B. Chrobrego 1 lub ze strony internetowej: www.mops.zlotoryja.pl w zakładce „Druki do pobrania”

Zachęcamy Państwa do kontaktu telefonicznego pod numerem 76 87 83 429 wewnętrzny 5, lub za pomocą poczty elektronicznej: mops@zlotoryja.pl

 

Zastępca Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Złotoryi

Barbara Kuczyńska


 

 
1 do 10 z 86