Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi
Szukaj w tym dziale:


 


Ustawa z dnia 7.IX.1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2020, poz. 1327 ze zm.) wprowadza pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów z rodzin najbiedniejszych mającą na celu wyrównanie w miarę możliwości, dostępu do edukacji wszystkim dzieciom.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) przysługuje:

  1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach szkół publicznych artystycznych oraz słuchaczom pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia  uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne od 1 października 2018 nie może być większa niż 528 zł/ osobę w rodzinie.
Przez „rodzinę należy rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
Miesięczna wysokość dochodu jest ustalona na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1507).
Warunkiem przyznawania stypendium przez Dyrektora MOPS w Złotoryi jest zamieszkiwanie ucznia na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja.
Miesięczna wysokość stypendium szkolonego nie może być niższa niż 99,20 zł i wyższa niż 248 zł.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i  nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.
Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który nie spełnia warunków jego przyznania a także, który otrzymuje inne stypendium  o charakterze socjalnym ze środków publicznych, którego łączna wysokość z innymi stypendiami przekracza kwotę 2480 zł rocznie, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych 2.232 rocznie.

Stypendium szkolne może być przyznane w formach określonych w regulaminie udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie miasta Złotoryja przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Złotoryi (uchwała Nr. XXXII|204|2005 z dnia  31.III.2005 z późn. zm).

WNIOSEK
 Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może złożyć:
- rodzic ucznia|
- dyrektor szkoły lub kolegium
- pełnoletni uczeń
Wniosek o stypendium szkolne składa się w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi przy ul. B. Chrobrego 1 w dniach roboczych a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października danego roku szkolnego w godzinach od 800 do 1530.
Złożenie wniosku po tych terminach wymaga zamieszczenia w treści wniosku uzasadnienia.

Wniosek o zasiłek szkolny składa się również w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE WYSOKOŚĆ DOCHODÓW:

  • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innych umów np. zlecenia, o dzieło itp.,
  • oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
  • zaświadczenie z urzędu gminy lub oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych
  • wyroki sądowe określające wysokość zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów,
  • odcinek renty/emerytury,
  • oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodów uzyskanych z prac dorywczych/sezonowych
  • zaświadczenie lub oświadczenie o innych otrzymanych stypendiach o charakterze socjalnym ze środków publicznych,
  • inne dokumenty dotyczące otrzymanych dochodów

Świadczenia otrzymane z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej należy  uwzględnić w zestawieniu dochodów gospodarstwa domowego (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy,  dodatek energetyczny, fundusz alimentacyjny).

Wypłata stypendium/i zasiłku szkolnego następuje na podstawie decyzji administracyjnej i jest uzależniona od uprzedniego złożenia oryginałów faktur i rachunków potwierdzających poniesienie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia – do wysokości przyznanego stypendium/zasiłku.

Interesanci w sprawach stypendiów/zasiłków szkolnych przyjmowani są w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi w dni robocze  przy ul. Bolesława Chrobrego w dniach roboczych  w godz. 800 – 1530 w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym.


ZAŁĄCZNIKI:
- Uchwała Nr 0007.XXVIII.170.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 marca 2013
- Uchwała Nr 0007.XXV.141.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 grudnia 2012
- Uchwała Nr XXXIII/217/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 czerwca 2005

- Uchwała Nr XXXI/204/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 31 marca 2005

WNIOSKI:
- Wzór wniosku o  przyznanie  stypendium szkolnego-zasiłku szkolnego