Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi
Szukaj w tym dziale:

 


Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy  zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 697) określa m. in.:

- zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej  trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
- zasady finansowania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.


Rodzinie przezywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych zapewniane jest wsparcie, które polega w szczególności na:
1)    analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;
2)    wzmocnieniu roli funkcji rodziny;
3)    rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;
4)    podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;
5)    pomoc w integracji rodziny;
6)    przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji rodziny;
7)    dążeniu do reintegracji rodziny.

Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie:
1)    pracy z rodziną;
2)    pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem  zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie:
- konsultacji i poradnictwa specjalistycznego;
- terapii;
- usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych;
- pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego.

Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku umieszczenia dziecka poza rodziną.

Rodzina może otrzymać wsparcie przez działania:
1)    instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny;
2)    placówek wsparcia dziennego;
3)    rodzin wspierających.

Rodzina wspierająca
    W celu wspierania rodziny  przeżywającej  trudności  w  wypełnianiu  funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny  wspierającej   . Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.
    Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka.

    W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej  poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik socjalny  przeprowadza  w  tej  rodzinie  wywiad środowiskowy,  na  zasadach  określonych w ustawie z dnia 12 marca  2004  roku  o  pomocy  społecznej  .
Po dokonaniu analizy sytuacji rodziny, pracownik socjalny przeprowadzający wywiad środowiskowy wnioskuje do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny.

ASYSTENT RODZINY


    Rola asystenta rodziny polega na wzmocnionej pracy z rodziną w celu niwelowania jej słabych punktów, nauczeniu jej zachowań, czynności – niejednokrotnie podstawowych – tak, aby możliwe było  zbudowanie   bądź  odbudowanie  normalnego  funkcjonowania  rodziny,  a pozostawienie w niej dziecka nie zagrażało jego rozwojowi.
Asystenta rodziny zatrudnia dyrektor ośrodka.
Asystent rodziny prowadzi  pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:
1)    opracowanie i  realizacja  planu  pracy  z  rodziną  we  współpracy  z  członkami  rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym , o którym mowa w art. 11 ust. 1;
2)    opracowanie, we współpracy z członkami rodziny  i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
3)    udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4)    udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
5)    udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
6)    udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
7)    wspieranie aktywności społecznej rodzin;
8)    motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9)    udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
10)    motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
11)    udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
12)    podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
13)    prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
14)    prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
15)    dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa  w art. 17 ust. 1;
16)    monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
17)    sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
18)    współpraca  z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami  specjalizującymi  się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
19)    współpraca z   zespołem  interdyscyplinarnym  lub  grupą  roboczą,   o   których   mowa  w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  (t.j. z 2015, poz. 1390), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 20.


WSPÓŁFINANSOWANIE PRZEZ GMINĘ POBYTU DZIECKA W PIECZY ZASTEPCZEJ

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:
1)    10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
2)    30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka –  w  drugim  roku  pobytu  dziecka w pieczy zastępczej;
3)    50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka –  w  trzecim  roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.


W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:
1)    10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
2)    30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
3)    50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.


- średnich miesięcznych wydatków  przeznaczonych na utrzymanie dziecka albo środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz środków finansowych na bieżące funkcjonowanie tej placówki (art. 191 u.w.r.s.p).
Przepisów  powyższych  nie  stosuje  się w  przypadku  gdy   dziecko   zostało  umieszczone w pieczy zastępczej przed dniem 1 stycznia 2012 roku (art. 238 u.w.r.s.p .).


W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi utworzony jest Zespół do spraw asysty rodzinnej.

Do zadań Zespołu należy:
- udzielenie rodzinie przeżywającej trudności  w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej wsparcia w formie pracy z rodziną oraz pomocy w opiece i wychowaniu dziecka zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W skład Zespołu wchodzą:
- specjalista pracy z rodziną;
- pracownik socjalny obsługujący dany rejon opiekuńczy.

W skład Zespołu mogą wchodzić asystenci rodziny  i inni specjaliści, których wiedza jest niezbędna do pracy z rodziną.
Nadzór nad działalnością asystentów rodziny pełni specjalista pracy z rodziną.


Godziny przyjęć klientów przez specjalistę pracy z rodziną
Od poniedziałku do czwartku w godzinach
od 800 do 12, piątek od 11.30 do 15.30

tel. 76 87 83 429 wew. 9, pokój nr 10.
 


ZAŁĄCZNIKI:

-Uchwała Nr 0007.XVI.142.2020 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 27 lutego 2020 r.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Złotoryja na lata 2020-2023
-Uchwała Nr 0007.XXIV.204.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 stycznia 2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Złotoryja na lata 2017-2019+Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Złotoryja na lata 2017-2019
-Gminny  Program Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Złotoryja na lata 2014-2016
-Uchwała Nr 0007.XXXVIII.225.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Złotoryja na lata 2014-2016

SPRAWOZDANIA:

-Sprawozdanie z realizacji w 2021 roku zadań z zakresu wspiernia rodziny oraz potrzeby związane z realizacją tych zadań
-Sprawozdanie z realizacji w 2020 roku zadań z zakresu wspiernia rodziny oraz potrzeby związane z realizacją tych zadań
-Sprawozdanie z realizacji w 2019 roku zadań z zakresu wspiernia rodziny oraz potrzeby związane z realizacją tych zadań
-Sprawozdanie z realizacji w 2018 roku zadań z zakresu wspiernia rodziny oraz potrzeby związane z realizacją tych zadań
-Sprawozdanie z realizacji w 2017 roku zadań z zakresu wspiernia rodziny oraz potrzeby związane z realizacją tych zadań
-Sprawozdanie z realizacji w 2015 roku zadań z zakresu wspiernia rodziny oraz potrzeby związane z realizacją tych zadań
-Sprawozdanie z realizacji w 2014 roku zadań z zakresu wspiernia rodziny oraz potrzeby związane z realizacją tych zadań
-Sprawozdanie z realizacji w 2013 roku zadań z zakresu wspiernia rodziny oraz potrzeby związane z realizacją tych zadań