Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi
Szukaj w tym dziale:

DEFINICJA PRZEMOCY

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przez przemoc w rodzinie należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 §11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny a także osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienie i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności w ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnego.

SKŁAD ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Uchwałą Nr 0007.XIII.69.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 listopada 2011 roku ze zm. w sprawie trybu i sposobu powoływani i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Burmistrz Miasta Złotoryja Zarządzeniem Nr 0050.299.2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie powoływania Zespołu Interdyscyplinarnego powołał Zespół Interdyscyplinarny w składzie:

 1. Iwona Pawlus – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi;
 2. Janusz Markiewicz – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi;
 3. Agnieszka Boczulak – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Złotoryi;
 4. Marlena Tur – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi;
 5. Marta Piędel – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi;
 6. Marta Kot – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi;
 7. Aneta Sołtys - przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi;
 8. Zofia Słomiana – przedstawiciel Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Złotoryi;
 9. Dariusz Widomski – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi;
 10. Beata Chudzińska –  przedstawiciel Szkoły Podstawowej Nr 3 im. H. Brodatego w Złotoryi;
 11. Joanna Czaban – przedstawiciel Szkoły Podstawowej Nr 1 im. M. Konopnickiej w Złotoryi;
 12. Dorota Radwańska-Mazur – przedstawiciel Liceum Ogólnokształcącego w Złotoryi;
 13. Marzena Strzelecka – przedstawiciel Przychodni Rejonowej w Złotoryi;
 14. Marta Grzegorczyk – przedstawiciel Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Złotoryi;
 15. Anna Prokop – przedstawiciel Zespołu Szkół Zawodowych im. H. Sucharskiego w Złotoryi
 16. Bogdan Koczor – przedstawiciel Stowarzyszenia Hortus.

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego
- Zofia Słomiana
Zastępca przewodniczącego
- Aneta Sołtys
Sekretarz
- Agnieszka Boczulak

ZADANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań instytucji, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz specjalistów w zakresie przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez:

 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie i mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, o osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym;
 5. inicjowania działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie;
 6. Realizacja gminnego programu przeciw działania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2020.

Zespół Interdyscyplinarny w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach powołuje grupy robocze, w skład których wchodzą przedstawiciele:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • policji;
 • oświaty;
 • ochrony zdrowia.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego mogą również wchodzić kuratorzy sądowi, a także przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prace w grupach roboczych prowadzone są w zależności od potrzeb zakładanych przez Zespół Interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

PROCEDURA „NIEBIESKIEJ KARTY”

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „ Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Wszczęcie procedury następuje poprzez wypełnienie formularza Niebieska Karta – A przez przedstawiciela:

 • jednostki organizacyjnej pomocy społecznej,
 • gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • Policji,
 • oświaty,
 • ochrony zdrowia.

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego po otrzymaniu formularza Niebieska Karta A niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia jego otrzymania przekazuje go członkom grupy roboczej.

Czynności wykonywane przez grupę roboczą w ramach procedury „Niebieskie Karty”: na posiedzenie grupy roboczej zaprasza się osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przy czym należy podkreślić, iż nie dotyczy to dzieci, niestawiennictwo osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, nie wstrzymuje prac grupy roboczej.

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zaprasza osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

Członkowie grupy roboczej, w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, dokonują pogłębionej analizy sytuacji rodziny, ustalają indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie w zakresie działania wszystkich podmiotów, realizujących procedurę „Niebieskie Karty” i wypełniają formularz „Niebieska Karta – C”, który stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Indywidualny plan pomocy obejmuje ogół działań podejmowanych przez osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, oraz podmioty realizujące procedurę „Niebieskie Karty”, w celu poprawy sytuacji życiowej tej osoby oraz jej rodziny,może on ulec zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w szczególności w sytuacji stwierdzenia nowego zdarzenia stosowania przemocy w rodzinie w trakcie działań dokonywanych przez grupę roboczą.

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego wzywa osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, na spotkanie grupy roboczej, członkowie grupy roboczej w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, wypełniają formularz „Niebieska Karta – D”, który stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia, formularze „Niebieska Karta – C” i „Niebieska Karta – D” podpisuje przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego, grupa robocza podejmuje decyzję, jak będą często składane wizyty, sprawdzające stan bezpieczeństwa osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

Jeżeli osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie nadużywa alkoholu, członkowie grupy roboczej kierują ją do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wszystkie działania, podejmowane w związku z realizacją procedury „Niebieskie Karty” są dokumentowane. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa dokumenty są przekazywane organom właściwym do prowadzenia postępowania przygotowawczego.

PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego-Zofia Słomiana lub zastępca przewodniczącego - Aneta Sołtys przyjmuje interesantów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi przy ul. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 12/11 w dni robocze w godzinach od 08.00 do 10.00. telefon 768783429 nr wewnętrzny 8/7.

Lokalne placówki udzielające pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w Złotoryi

 

Komenda Powiatowa Policji
Złotoryja, ul. Kościuszki 5
997 lub 112

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Złotoryja, ul. Chrobrego 1
76 8783429

Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Złotoryja, Pl. Orląt Lwowskich 1
76 8779155

Pełnomocnik ds. uzależnień przyjmuje wtorek
i czwartek od 14.00 do 16.00

Zespół Interdyscyplinarny
Złotoryja, ul. Chrobrego 1
76 8783429

Prokuratura Rejonowa w Złotoryi
Złotoryja, al. Miła 14
76 8783151

Sąd Rejonowy w Złotoryi
Złotoryja, ul. Kolejowa 3
76 8778260

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Złotoryi
Złotoryja, al. Miła 18
76 8784447

Klub Abstynenta Relaks
Złotoryja, Pl. Lotników Polskich 3A
piątek 17.00

WAŻNE:
 

art. 12. „1. Osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, niezwłocznie zawiadamiają o tym Policję lub prokuratora.
2. Osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 1390)

 

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi
ul. B. Chrobrego 1,
59-500 Złotoryja,
tel. 76 87 83 429 (do przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego – Zofii Słomianej wew. 8, do zastępcy przewodniczącego - Anety Sołtys wew. 7)
fax. 76 87 83 265
email: mops@zlotoryja.pl

 

Złotoryjski MOPS oferuje pomoc specjalistów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi uruchomił w lutym 2020r. poradnictwo specjalistyczne dla osób z problemem alkoholowym oraz ofiar przemocy w rodzinie.

W Ośrodku udzielana jest pomoc psychologiczna i terapeutyczna, działa też Punkt Konsultacyjny oraz prowadzone są dyżury działania interwencyjno - wspierające. Poradnictwo skierowane jest do mieszkańców Gminy Miejskiej Złotoryja. Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy powinny wcześniej umówić się osobiście bądź telefonicznie u pracowników MOPS-u: Zofii Słomianej (pokój nr 12) lub Marty Piędel (pokój nr 12) w godz. 8-15 lub telefonicznie pod nr telefonu  76 878 34 29, wew.8

Szczegółowe informacje zamieszczamy poniżej.

 1. Pomoc terapeutyczna dla osób i rodzin z problemem alkoholowym oraz ofiar przemocy w rodzinie – usługi świadczy pedagog-terapeuta.

Formy udzielanej pomocy terapeutycznej to m.in. rozmowy konsultacyjno-wspierające, rozmowy terapeutyczne, terapia rodzinna.

Pomoc terapeutyczna świadczona jest:

 • w lutym 2020 roku – druga i trzecia środa miesiąca w godz. 13.00-17.00
 • marzec- lipiec 2020 roku i wrzesień- grudzień 2020 roku - pierwsza i druga środa miesiąca w godz. 13.00-17.00
 1. Pomoc psychologiczna dla osób i rodzin z problemem alkoholowym oraz ofiar przemocy w rodzinie – usługi świadczy psycholog.

Pomoc psychologiczna udzielana jest według zdiagnozowanych potrzeb.

Formy udzielanej pomocy psychologicznej to m.in.:

 • porady i rozmowy psychologiczne, diagnostyczne, doradcze, wspierające,
 • psychoedukacja w zakresie uzależnień, współuzależnień, przemocy domowej, kwestii wychowawczych wobec dzieci.

Dyżur psychologa prowadzony jest:

 • w lutym 2020 roku - druga i trzecia środa miesiąca w godz.15.30-17.30,
 • marzec- lipiec 2020 r. wrzesień- grudzień 2020 r. - pierwsza i druga środa miesiąca w godzinach 15.30-17.30.
 1. Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie – usługi świadczy terapeuta uzależnień.

Formy pomocy udzielane są według zdiagnozowanych potrzeb m.in. poprzez konsultacje indywidualne, pracę grupową, tworzenie sieci wsparcia dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy, rozpoznawanie problemu i kierowanie do specjalistycznych placówek.

Punkt Konsultacyjny czynny jest:

 • w lutym 2020 roku – druga i trzecia środa miesiąca ( konsultacje indywidualne) w godz. 14.00-17.00, czwarta środa miesiąca ( spotkanie grupowe ) w godzinach 14.00-16.00
 • marzec- lipiec 2020 roku i wrzesień- grudzień 2020 roku – pierwsza i druga środa miesiąca ( konsultacje indywidualne) w godz. 14.00-17.00, trzecia środa miesiąca (spotkanie grupowe) w godzinach 14.00- 16.00.

 

 1. Dyżury i działania interwencyjno wspierające dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar i sprawców przemocy w rodzinie – dyżury prowadzone przez pracownika socjalnego MOPS
 • w lutym 2020 roku – druga i trzecia środa miesiąca w godz. 15.30 – 18.30;
 • marzec- lipiec 2020 roku i wrzesień- grudzień 2020 roku – pierwsza i druga środa miesiąca w godz. 15.30 – 18.30.

 Działania finansowane ze środków własnych Gminy (uchwała Nr 0007.IV.126.2019  Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 19.12.2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy miejskiej Złotoryja na rok 2020, uchwała Nr 0007.XIII.111.2019 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28.11.2019r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020, uchwała Nr 0007.XII.96.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26.11.2015r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020).

 
 

więcej informacji odnajdziecie Państwo na stronie:

http://www.mpips.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-nowa/ogolne/akty-prawne-z-zakresu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie/obowiazujace-akty-prawne/

ZAŁĄCZNIKI:

-Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020
-Uchwała Nr 0007.IX.55.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 czerwca 2015 r.
-Uchwała Nr 0007.XLII.249.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 września 2014 r.
-Ocena realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie za okres od 1 styczeń 2013 do 31 grudnia 2013
-Ocena realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie za okres od 22 listopada 2011 do 31 grudnia 2012
-Uchwała Nr 0007.XIII.69.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 listopada 2011 r.
-Uchwała Nr 0007.XIII.67.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 listopada 2011 r.