Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi
Szukaj w tym dziale:

Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy


Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych w, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c).


Wysokości zryczałtowanego dodatku energetycznego obowiązująca  od dnia 1 maja 2020 r. wynosi:


1.    dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 10,94 zł. miesięcznie;
2.    dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 15,19 zł. miesięcznie;
3.    dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 18,23 zł. miesięcznie


Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacany jest: dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wpłaca się do dnia 30  stycznia danego roku.


Termin i sposób załatwiania


Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.


Podstawa prawna


1.    Ustawa z dnia 10 kwietna 1997 r, Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z póź. zm. )
2.    Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz 2133)
3.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 
z póź. zm)
4.    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. z 2019 r. poz. 1000 z póź. zm. )


Miejsce złożenia dokumentów


Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wpłacania zryczałtowanego dodatku energetycznego można uzyskać w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi ul. Bolesława Chrobrego  1 w godzinach:
-Poniedziałek – Piątek od 7:30 do 15:30
-Wtorek od 8:00 do 16:00

Informacje udzielane są drogą telefoniczną pod numerem telefonu 76 878 34 29


ZAŁĄCZNIKI:

- Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego