Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi
Szukaj w tym dziale:

Lokalne placówki udzielające pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w Złotoryi

 

Komenda Powiatowa Policji
Złotoryja, ul. Kościuszki 5
997 lub 112

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Złotoryja, ul. Chrobrego 1
76 8783429

 

Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Złotoryja, Pl. Orląt Lwowskich 1
76 8779155

Pełnomocnik ds. uzależnień przyjmuje wtorek
i czwartek od 14.00 do 16.00

 

Grupa wsparcia informacyjno-edukacyjna dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie
Złotoryja, ul. Chrobrego 1
76 8783429

Od marca 2017 do lipca 2017 i od września 2017 do grudnia 2017. Spotkania grupy wsparcia odbywają się 22 i 29 marca 2017 w godzinach 15.30-18.30; od kwietnia do lipca 2017 i od września do grudnia 2017  w każdą pierwszą i drugą środę miesiąca od 15.30 do 18.30

 

Zespół Interdyscyplinarny
Złotoryja, ul. Chrobrego 1
76 8783429

Pomoc terapeutyczna dla osób i rodzin
z problemem alkoholowym oraz ofiar przemocy w rodzinie Złotoryja, ul. Chrobrego 1  od marca 2017 do 30 lipca 2017 i od września 2017 do grudnia 2017. Pomoc terapeutyczna świadczona jest 22 i 29 marca 2017 od 14 do 18; od kwietnia 2017 lipca 2017 i od września 2017 do grudnia 2017  w każdą pierwszą i drugą środę miesiąca w godzinach od 14.00 do 18.00, telefon 768783429


Prokuratura Rejonowa w Złotoryi
Złotoryja, al. Miła 14
76 8783151

 

Sąd Rejonowy w Złotoryi
Złotoryja, ul. Kolejowa 3
76 8778260

 

Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych, Współuzależnionych oraz Ofiar Przemocy
Złotoryja, ul. Chrobrego 1
76 8783429

Punkt Konsultacyjny czynny jest 15, 22 i 29 marca 2017 w godzinach 15.30 do 17.30; od kwietnia do lipca 2017 i od września do listopada 2017 w
pierwsza i druga środa miesiąca od 15.30 do 17.30; 6 grudnia 2017 w godzinach 15.30 do 17.30

 

Psycholog
Złotoryja, ul. Chrobrego 1
76 8783429

Dyżur psychologa jest 22 i 29 marca 2017 w godzinach 15.30 do 17.30; od kwietnia 2017 do lipca 2017 i od wrzesnia 2017 do grudnia 2017 w
pierwsza i druga środa miesiąca od 15.30 do 17.30 (w sierpniu 2017 nie przyjmuje)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Złotoryi
Złotoryja, al. Miła 18
76 8784447

Klub Abstynenta Relaks
Złotoryja, Pl. Lotników Polskich 3A
piątek 17.00

Podmioty realizujące w województwie dolnośląskim programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2017 r.

WAŻNE:

art. 12. „1. Osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego
z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, niezwłocznie zawiadamiają o tym Policję lub prokuratora.

2. Osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 1390)

 

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zapewnia:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi ul. B. Chrobrego 1, 59-500 Złotoryja, tel. 76 87 83 429 (do przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego – Zofii Słomianej)

więcej informacji odnajdziecie Państwo na stronie:

http://www.mpips.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-nowa/ogolne/akty-prawne-z-zakresu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie/obowiazujace-akty-prawne/