Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi
Szukaj w tym dziale:

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTORYI


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwany dalej “MOPS” jest gminną jednostką budżetową. Nie ma osobowości prawnej.

 MOPS działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj., Dz.U. z 2016  poz. 930 ze zm.)
 • ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 poz. 902)
 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. 2017 poz. 180)
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (DZ.U. z 2016, poz 1518  z późn. zm.)
 • statutu MOPS (uchwała Nr 0007.XIX.151.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 czerwca  2016 r.
 • regulaminu organizacyjnego MOPS zatwierdzonego przez Burmistrza Miasta Złotoryja.
 • ustawy z dnia 7 września 2007  o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. z 2017. , poz. 489 ).
 • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z  2016, poz.. 546 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 29.07.2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015, poz. 1390)
 • ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrwotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1793 ze zm.)
 • ustawy z dnia 9.06.2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2016, poz.574 z póżn. zm.)
 • ustawy z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z  2016 poz. 1943 )
 • ustawy z dnia 10.04.1997 - prawo energetyczne (tj. 2017, poz. 220)
 • ustawy z dnia 4.04.2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 poz. 162 ze zm) 
 • ustawy z dnia 11.02.2016 o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 poz. 195)

ZAŁĄCZNIKI:

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi